• Redactioneel artikel 16 juli 2019

   

  Grote stappen richting bouw van Sportpark de Mors

   

  Met alle kogels door de kerk, kunnen er concrete stappen gemaakt worden richting de realisatie van Sportpark de Mors. Eerder al was te lezen dat de clubs ook op papier een verbintenis zijn aangegaan, met alle rechten en plichten van dien. Het zijn echter niet slechts formaliteiten die gebezigd worden, de verschillende werkgroepen zorgden in de afgelopen voor veel concrete winst op de gebieden en van financiën, bouw, horeca, vrijwilligers en identiteit.

   

  Op 7 juni is de reguliere omgevingsaanvraag voor de nieuwbouw en de tijdelijke voorziening ontvangen bij de gemeente, door de verschillende gemeentelijke procedures zal de bouw op zijn vroegst eind september kunnen starten. Pas wanneer de bouwvergunning onherroepelijk is, wordt een tijdelijke kleedvoorziening voor SV Delden verwezenlijkt, zo wordt de overlast zo beperkt mogelijk gehouden. Met de buren van Amicitia is gesproken over het gebruik van de haar kantine tijdens de zondagswedstrijden van SV-Delden.

   

  De bouw wordt bij voorkeur door lokale aannemers verwezenlijkt, inmiddels buigen enkele  aannemers en installateurs zich al over de klus die, bij voorkeur, uit Delden komen. Zowel de gemeente Hof van Twente als de SBR hebben duurzaamheid en beperking van het energieverbruik hoog in het vaandel staan, beide aspecten worden dan ook nadrukkelijk verwerkt in het ontwerp. Zo staan zaken als goede isolatie, hergebruik van warmte in ventilatielucht en douchewater, led-verlichting maar ook zonnecollectoren t.b.v. warm tapwater en zonnepanelen voor opwekking van elektra op het programma.

   

  Qua invulling van de hal is inmiddels in legio vergelijkbare accommodaties wijsheid opgedaan. Als uitgangspunt wordt niet slechts het wensenpallet van de verschillende sportverenigingen genomen, minstens zo belangrijk zijn de noden bij het onderwijs. In de zoektocht naar een adequate en haalbare equipering zijn dan ook leerkrachten gym en lichamelijke opvoeding aangehaakt. In samenspraak met de werkgroep bouw wordt in de komende tijd wens en mogelijkheid op elkaar afgestemd.

   

  Een aparte entiteit binnen de nieuwe sporthal is de kantine. Deze zal twee bouwlagen beslaan en zal nadrukkelijk de samenkomst van de leden van de verschillende clubs bevorderen. Zo worden binnen het Sportpark bestaande identiteiten gekoesterd, maar krijgt ook de nieuwe collectieve identiteit volop kans zich te ontwikkelen. Precies dat ‘samen-gevoel’ is ook de basis voor de inzet van vrijwilligers op het park, deze is niet slechts onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken, maar bevordert daarnaast het ideaal dat de stuurgroep sinds zijn oprichting koestert: een kloppend hart creëren voor sportend Delden.

   

  Vanaf heden wordt aan Deldenaren (al of niet gebonden aan een club) gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger via sportparkdemors@gmail.com. Eind 2019 is naar verwachting al hulp nodig bij het in gereedheid brengen en het schoonhouden van de tijdelijke huisvesting van de kantine en kleedkamers van SV Delden. Hoewel de bouw uiteraard uitgevoerd wordt door vakmensen, zijn genoeg facilitaire taken die prima door vrijwilligers gedaan kunnen worden zodat de experts zich kunnen richten op hun expertises. Tenslotte is ook het straten van de tijdelijke toegangswegen in deze fase iets wat prima door gedaan kan worden door vrijwilligers.

   

  De gemeente Hof van Twente is druk doende om de inrichting van de parkeerplaats zo efficiënt mogelijk te maken. Enerzijds moet de capaciteit aansluiten bij de behoefte, anderzijds is er ook het streven om het groene karakter te behouden. In narekening is gebleken dat het oorspronkelijk begrote aantal plekken te hoog was en dat er mogelijk gehoor kan worden gegeven aan de wens van velen om een fiets-wandelpad langs de tennisvereniging aan te leggen. Hiermee zou de bereikbaarheid van het park en de veiligheid van de gebruikers verder vergroot worden.

   

  Al met al wint Sportpark in allerlei opzichten steeds meer aan contouren. Dat gegeven is een mooie beloning voor de noeste arbeid die de laatste jaren achter de schermen van de stuurgroep en werkgroepen is verricht. Vooral ook is het een reality-check: in de komende anderhalf jaar zal nog veel werk verzet moeten worden om het park te verwezenlijken en daarna is niet minder inzet nodig om het te maken tot wat het moet zijn: een sportief ontmoetingscentrum voor heel Delden.   

   

  Nieuwsbrief februari 2019
   

  Beste lezer,

  Ongetwijfeld heeft u vernomen dat er wat moois staat te gebeuren in Delden. Maar minstens zo waarschijnlijk is het dat u niet precies weet wat. Er verrijst een sporthal, zo suggereert de bovenstaande impressie al. Maar dat de ontwikkeling van Sportpark de Mors meer om het lijf heeft, leest u in deze nieuwsbrief. In de komende periode zullen we u ook middels dit medium op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hoogtepunten.

  Veel leesplezier!

  Samen Sportief...


  Het credo 'samen sta je sterker', geldt niet in de laatste plaats op een sportpark. Nadat de initiërende verenigingen eerder al samenwerkten bij open dagen en activiteiten voor jongeren, was het samen inkleuren van de sportieve toekomstperspectieven een vrij logische stap. Even logisch is het dat dat inkleuren nog wel eens discussie oplevert, maar het doel blijft heilig: Samen Sportief.

  ...dus save the dates!


  Tenminste twee data in april mogen gearceerd worden in de agenda's van de leden van de geïnitieerde verenigingen. Op 3 april wordt een informatieavond gehouden in Stadscentrum het Parochiehuis, waarvoor alle clubleden en geïnteresseerden worden uitgenodigd. Op 15 april is het aan de clubleden om hun definitieve fiat te geven aan de uitvoering van de plannen. De beslismomenten zullen tegelijkertijd worden georganiseerd, zodat iedere club onafhankelijk haar afweging kan maken. 

   

  Vanaf moment één was de Stichting Beheer Registergoederen een partner in de sportparkplannen. De doelstelling van de stichting is dan ook om laagdrempelige sport (en cultuur) te faciliteren in Delden. Een goede sporthal is dan een vereiste, een multifunctioneel sportpark een pré.
  De inbedding van het bestaande buitenbad De Mors in het toekomstige sportpark is bovendien in potentie gunstig voor exploitatie en duurzaamheid, ofwel voor het milieu en de gemeenschap. De SBR heeft immers geen commercieel belang.
   


  Stuur- en werkgroepen


  Om de uitwerking van de plannen handen en voeten te geven, werd er in 2012 een 'stuurgroep' gevormd waarin alle vereniging-en en de SBR vertegenwoordigd zijn door de voorzitters. In 2018 waren de plannen inmiddels zo concreet dat er werkgroepen werden ingericht.
  Hierin buigen clubleden en sbr'ers zich vanaf dat moment over 'Financiën', 'Bouw en infra', 'Horeca', 'Vrijwilligers' en 'Identiteit'. De winst op al deze vlakken is inmiddels zo groot dat er gesproken kan worden over een stevig fundament voor het Sportpark.
   


  Financiën en bouw


  Toen in de gemeente Hof van Twente in 2017 groen licht gaf voor de verdere uitwerking en realisatie van de plannen waren de prijzen waarvoor gebouwd kon worden anders dan nu. Het is voor de commissies 'Bouw' en 'Financiën' dan ook een stevige uitdaging geweest om enerzijds de kernwaarden van een hoogwaardige sportvoorziening te handhaven en anderzijds budget-overschrijdingen te voorkomen.
  Met het huidige ontwerp wordt aan beide uitgangspunten beantwoord. De gemeente Hof van Twente en het Waarborgfonds Sport zorgen voor een objectieve toetsing van de financierbaarheid van de plannen. De gemeente zal zorgen voor de infrastructurele kant van de zaak. 
   


  Horeca en vrijwilligers


  Een niet te onderschatten succesfactor van een sportpark is de horecavoorziening. In Sporthal de Mors zal een mooie kantine als kloppend hart gaan gelden. De ontmoetings-plek is gesitueerd op beide bouwlagen en zal tot in de kleinst hoekjes 'sport' ademen. De bovenstaande impressie is niets meer dan dat, maar toont wel aan wat de sfeer volgens de samenwerkende partijen moet worden.
  Voor het runnen van de sportkantine zal ook een beroep gedaan worden op vrijwilligers binnen de clubs. Juist door de grote achterban zal de belasting per persoon niet enorm zijn, zodat met minimale inspanning de prijs van een consumptie beperkt blijft. Verdere uitwerking van deze plannen vindt binnen de betreffende werkgroepen plaats.
   


  Identiteit


  In 2014 werd al snel duidelijk dat geen van de partijen warm liep voor een omnivereniging, daarin was onvoldoende ruimte voor het bewaken van de clubidentiteit. Op het sportpark moest het voor iedere vereniging mogelijk zijn om bij het samen sporten de eigen(aardig)heden van de club te koesteren.
  Gelukkig blijkt binnen de werkgroepen maar al te vaak dat er meer bindt dan scheidt. Een mooi voorbeeld is de inspiratiesessie die tot de invulling en aankleding van de sporthal moest leiden, al snel bleek dat over maar weinig discussie gevoerd hoefde te worden. Functionaliteit, sfeer en haalbaarheid zijn voor iedere club al snel hetzelfde.
   


  Van mengvoeding tot volleybal

   
  Als eigenaar van Sporthal de Reiger ondervond de SBR aan den lijve dat het steeds moeilijker werd om de accommodatie op een behoorlijke manier te beheren. De hal was niet alleen wat betreft afmetingen achterhaald, maar is simpelweg 'op'.
  De Reiger treft geen blaam, want voordat er gesport werd, produceerde de C.C.A.V er mengvoeding. In 1979 resulteerde lokaal ondernemerschap en burgerzin in de transformatie tot sporthal. Waarschijnlijk had men destijds niet kunnen denken dat er 40 jaar later nog steeds gesport zou worden aan de Reigerstraat, in ieder geval mag het niet verbazen dat de sporthal nu niet meer voldoet.


  Groen gras


  Het gras bij de buren is behoorlijk groen. Vandaar ook dat er in de afgelopen jaren regelmatig een blik is geworpen in de keuken van sportparken in de regio. De foto is genomen in Tubbergen, maar ook in plaatsen als Bentelo, Goor en Borne is inspiratie opgedaan. Nergens is de accommodatie 1-op-1 te vergelijken met de plannen in Delden, maar overal zijn lessen te trekken uit de successen en strubbelingen. Het zijn die lessen die vooral in de verschillende werkgroepen als een belangrijk denkkader hebben gediend.  
   


  Hoor en wederhoor


  Het afgelopen jaar hebben we bewust weinig gecommuniceerd. Dit gaf de stuur- en werkgroepen, gemeente, architecten en adviesbureaus de kans om in de luwte meters te maken en tot het fundament te komen dat er nu ligt.
  Vanaf nu zal er rijkelijk met u worden gecommuniceerd over de voortgang van Sportpark De Mors. Middels deze nieuwsbrief, Facebook en de (binnenkort te lanceren) nieuwe website proberen we u als belangstellenden en/of -hebbenden steeds in een vroeg stadium op de hoogte te brengen van ontwikkelingen. Naast het geschreven woord, zullen informatiebijeenkomsten  worden belegd.
   


  Kennis maakt macht


  Als er één les getrokken kan worden uit de bezoekjes aan collega-accommodaties, dan is het wel dat het inhuren van kennis in deze fase van de voorbereiding elementair is. Door nu de juiste keuzes te maken, worden toekomstige problemen voorkomen. 
  Een belangrijk stuk ervaring wordt 'uiteraard' geleverd door de gemeente en Schipper-DouwesArchitecten. Daarnaast brengen gespecialiseerde bureaus als TREEM en Studio Groen en Schild meer specifieke kennis in. Al met al staat inmiddels een gedegen kenniskader dat vertrouwen biedt.

  Andere Reigers 


  Naast de participerende clubs, biedt het nieuwe sportpark ook de andere gebruikers van Sporthal de Reiger de kans om hun activiteiten een hoogwaardiger onderkomen te bieden. Huidige tekortkomingen zullen tot het verleden behoren en Sporthal de Mors zal nog beter geoutilleerd zijn voor zaken als gym, vechtsport en dans. 
  De SBR heeft in de afgelopen jaren de belangen van de betreffende clubs zo trouw mogelijk gediend en zal dat in de komende tijd blijven doen. Sportpark de Mors moet immers voor heel sportend Delden een verrijking zijn.

  Schoolsport naar een hoger plan


  Waar het de vier verenigingen zijn die samen met de SBR het initiatief nemen voor het sportpark, moet de nieuwe accommodatie en de invulling ervan uiteraard ook beantwoorden aan de meest actuele behoeftes van de leerlingen en docenten. Overdag vormen zij immers de belangrijkste vulling van de hal en velden. Een groter vloeroppervlak en een moderner instrumentarium scheppen de randvoorwaarden voor schoolsport op een hoger plan.
  Share
  Tweet
  Forward


  Copyright © 2019 Stuurgroep Sportpark de Mors, alle rechten voorbehouden.


  Voor meer informatie: sportparkdemors@gmail.com